Ochrona środowiska w świetle nowych przepisów prawnych – Maj 2006

 

11 maj 2006

inż. Ireneusz Bieńkowski.

 

 

Wstęp do wykładu:

 

Podjęcie na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku decyzji o wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność przyjęcia i wdrożenia całego dorobku prawnego UE m.in. w obszarze ochrony środowiska. Zasadnicze zmiany systemu prawnego nastąpiły w Polsce w latach 2001/2002 kiedy to weszły w życie nowe przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska. Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska z lipca 2005 r. wyodrębniła procedurę oceny oddziaływania na środowisko z postępowań zmierzających do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i wprowadziła nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, której uzyskanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. Innymi równie ważnymi zmianami są uregulowania dotyczące: stref przemysłowych, obszarów natura 2000 oraz udziału społeczeństwa i organizacji społecznych w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska.

 

 

 

Ochrona środowiska w świetle nowych przepisów prawnych

Wprowadzenie do problematyki przepisów prawnych ochrony środowiska w Polsce.

W Polsce już w średniowieczu, wzorem innych państw europejskich pojawiły się pierwsze prawa, instytucje i urządzenia służące przestrzeganiu szeroko rozumianej ochrony środowiska. W 1540r powstała w Warszawie policja sanitarna, a później służby miejskie zajmujące się utrzymanie porządku.

W 1919r zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powstała pierwsza ustawa sanitarna regulująca obowiązki samorządu w zakresie zapewnienia czystości powietrza, gleby i wody i obywateli w zakresie należytego usuwania wód zużytych i nieczystości oraz odprowadzania wód ściekowych. Według niektórych źródeł, państwowa zasadnicza ustawa sanitarna była pierwszą kompleksowa regulacją prawną ochrony środowiska [R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2000, s 70].